sadsad x
asdasd
KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“Kanun”) uygun olarak kişisel verileriniz (kimlik, iletişim, özlük, hukuki işlem, finans, fiziksel mekân güvenliği, işlem güvenliği, mesleki deneyim, görsel ve işitsel kayıtlar, haberleşme kayıtları, risk yönetimi, sağlık bilgileri, biyometrik veriler ile ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleri) veri sorumlusu sıfatıyla Modaselvim Tekstil Tic. ve San. A.Ş.   (“Modaselvim” veya “Şirket”) tarafından aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir:

• Acil durum yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,

• Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi,

• Çalışanlar için iş akdi/mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi,

• Çalışanlar için yan haklar ve menfaatleri süreçlerinin yürütülmesi,

• Denetim/etik faaliyetlerinin yürütülmesi,

• Eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi,

• Erişim yetkilerinin yürütülmesi,

• Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi,

• Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi,

• Fiziksel mekan güvenliğinin temini,

• Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi,

• İnsan kaynakları süreçlerinin planlanması,

• İş faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi,

• İş sağlığı/güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi,

• Lojistik faaliyetlerinin yürütülmesi,

• Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi

• Taşınır mal ve kaynakların güvenliğinin temini,

• Ücret politikasının yürütülmesi,

• Yabancı personel çalışma ve oturum izinleri,

• Yetenek/kariyer gelişimi faaliyetlerinin yürütülmesi,

• Yetkili kişi/kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi,

• Yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi

amaçlarıyla işlenmektedir.

Söz konusu kişisel verileriniz; kişisel veri işleme faaliyetinin “kanunlarda açıkça öngörülmesi”, “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”, “Şirket’in hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması”; “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu olması”; “ilgili kişilerin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla Şirket’in meşru menfaatleri için zorunlu olması” hukuki sebeplerinden birine yahut açık rızanıza dayalı olarak personel bilgi formları, işe girişte ve işe girdikten sonra ibraz edilen muhtelif belgeler, iş emri formları, parmak izi okuyucuları, Şirket’in hizmet verdiği yahut hizmet aldığı kişi/kuruluşlar ile iş ortakları, taşeronlar, hizmet/ürün tedarik ettiği firmalar ve grup şirketleri gibi üçüncü kişiler, yetkili kurum ve kuruluşlar, istihdam şirketleri, iş arama portalları, Şirket internet sitesi, Şirket’in kurumsal iletişim hesapları, bilişim sistemleri ve cihazları, güvenlik kameraları kanalıyla toplanmaktadır.

Kişisel verileriniz;

• Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi

• Çalışanlar için iş akdi/mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi (maaş, kredi,

• prim, emeklilik vb. işlemler kapsamında özel hizmet ve promosyonların geliştirilmesi),

• Çalışanlar için yan haklar ve menfaatleri süreçlerinin yürütülmesi,

• Çalışan adayı/stajyer seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi,

• Denetim/etik faaliyetlerinin yürütülmesi,

• Eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi,

• Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi,

• Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi,

• Fiziksel mekân güvenliğinin temini,

• Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi (dava süreçleri ve diğer hukuki işlemler kapsamında),

• İnsan kaynakları süreçlerinin planlanması,

• İş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi,

• İş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi (sağlık sigortası, iş kazası, engellilik vb. durumlarda),

• Lojistik faaliyetlerinin yürütülmesi,

• Taşınır mal ve kaynakların güvenliğinin temini,

• Yetkili kişi/kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi,
• Yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi,

amaçlarıyla ve yalnızca ilgili amaçların gerçekleştirilmesi için gerekli olan verilerle sınırlı olarak; hissedarlara, Şirket’in yurt içi grup/topluluk şirketlerine, yurt içi ve yurt dışındaki gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişilerine (Şirket’in akdi veya kanuni yükümlülüklerini yerine getirmek amacıyla bankacılık, sigorta, güvenlik, muhasebe, mali müşavirlik, hukuk, denetim, iş güvenliği, eğitim/danışmanlık/seyahat / konaklama / organizasyon, yetkili hekimler, sağlık kuruluşları, sağlık sigortası firmaları vb.), yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına (SGK, İŞKUR, Maliye Bakanlığı-Vergi Daireleri vb.) aktarılabilmektedir.

Şirketimizin bina ve tesislerinde fiziksel mekân güvenliğinin temini ve denetim faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla giriş-çıkışlar kayıt altına alınmakta ve ortak alanlarda kamerayla izleme yapılmaktadır. Kamerayla izleme yapılan alanlarda buna ilişkin bilgilendirmeler bulunmaktadır.

Çalışanlara tahsis edilen elektronik posta adresi, telefon ve bilgisayarlar gibi cihazlar ile iletişim/bilişim sistemleri kullanılarak yapılan işlem ve haberleşmelere ait her türlü içerik ve bu cihaz ve sistemler üzerinden oluşturulan her türlü veri Şirket tarafından önceden bilgi ve haber verilmeksizin iş faaliyetlerinin denetimi, bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi ve denetim faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla denetlenebilmekte, takip edilebilmekte, kaydedilebilmekte ve incelenebilmektedir.

Kanun’dan kaynaklanan veri sahibi haklarınız ilgili Kanunun 11. Maddesinde sayılmış olup şunlardır:

MADDE 11- (1) Herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

1.Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

2.Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

3.Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

4.Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

5.Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

 

Yukardaki maddelerde geçen haklarınızı aşağıdaki yöntemlerle öğrenebilirsiniz:

• Taleplerinizi yazılı olarak elden teslim ederek (Adres: Yenibosna Merkez Mah. Yalçın Koreş Cad. No:42 Bahçelievler/ İSTANBUL),

• KEP adresinizle e-posta ile (adres: modaselvim@hs01.kep.tr)

• Noter vasıtasıyla (Adres: Adres: Yenibosna Merkez Mah. Yalçın Koreş Cad. No:42 Bahçelievler/ İSTANBUL)

• Tarafınızca Şirketimize daha önce bildirilen ve sisteminde kayıtlı bulunan E-posta ile info@modaselvim.com adresine iletebilirsiniz.

 


ÇALIŞAN ADAYLARINA VE STAJYER ADAYLARINA İLİŞKİN KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA METNİ
 

Modaselvim Tekstil San. ve Tic. A.Ş. (“Şirket”) olarak, başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerinin korunmasını amaçlayan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na(“KVKK”) uyum göstererek kişisel verilerinizin korunmasına ve güvenliğine azami özen göstermekteyiz. İşbu Aydınlatma Metni ile; KVKK’nın “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. maddesi ve Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (“Tebliğ”) uyarınca çalışan adaylarına ve stajyer adaylarına ilişkin işlenen kişisel veriler ile ilgili sizleri bilgilendirmek isteriz.

VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ

Şirketimiz, işbu Aydınlatma Metni’nde yer alan kişisel verileriniz bakımından Modaselvim Tekstil San. ve Tic. A.Ş. “Veri Sorumlusu” sıfatına haiz olup Şirketimiz’e ait bilgiler aşağıda yer almaktadır:

Mersis No: 0622147939500001

Adres: Yenibosna Merkez Mah. Yalçın Koreş Cad. No:42 Bahçelievler/ İSTANBUL

 

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI

Şirketimiz tarafından çalışan adayı ve stajyer adayı kişi kategorisi kapsamında işlenen kişisel verileriniz aşağıda belirtilen amaçlarla işlenmektedir:

• Çalışan adayı başvuru, seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi,

• Referanslarla iletilen bilgilerin teyidi için iletişime geçilmesi,

• İş başvurusunda bulunan kişilere uygun bir pozisyon olduğu takdirde iş önerisi götürülebilmesi,

• İş görüşme ve işe alım sürecinin yürütülmesi,

• İş görüşmesi yapılması halinde işe yatkınlığının ölçülebilmesi adına alınan görüşme ve referans notlarının saklanması,

 

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER

Şirketimiz tarafından çalışan adayı kişi kategorisi kapsamında işlenen kişisel verileriniz aşağıda belirtilmektedir:

Kimlik Bilgileriniz:

Ad Soyad, Doğum Tarihi ve Yeri, Medeni Durumu, Cinsiyet, Ehliyet Bilgisi, Uyruğu

İletişim Bilgileriniz:

Ev Adresi, E-Posta, Ev Telefonu, Cep Telefonu;

Özlük Bilgileriniz:

Çalıştığı Yer ve Unvan Bilgisi, Eski İşinde Çalıştığı Süre, Askerlik Bilgisi, Engellilik Kotası için Yapılan Başvuru, Pozisyona Göre Hastalık/Engellilik Durum Beyanı, Çalışmak İstenen Pozisyon Bilgisi, Sosyal Güvenlik Bilgileri, Özgeçmiş ve Mülakat Kayıtları;

Mesleki Deneyim Bilgileriniz:

Eğitim Bilgisi, Yabancı Dil Bilgisi, Diploma/Sertifika Bilgileri, Gidilen Kurs Bilgisi, Geçmişte Çalışılan Firma Bilgisi;

Performans ve İşe Yatkınlık Bilgisi:

Performans ve işe yatkınlığa ilişkin yetkili kişi tarafından alınan notlar

Görsel ve İşitsel Kayıtlar:

Başvuruda teslim edilen fotoğraf.

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIMI

Kanun’un kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin hükümleri kapsamında Şirketimiz tarafından çalışan adayı ve stajyer adayı kişi kategorisi kapsamında işlenen tüm kişisel verileriniz, hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla yurt içindeki yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile; saklama ve arşiv faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla hizmet sağlayıcı firmalar ile; referanslarınızdan teyit almak amacıyla belirttiğiniz referanslarınız ile paylaşılabilecektir.

KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMLERİ VE HUKUKİ SEBEPLERİ

Şirketimiz tarafından çalışan adayı ve stajyer adayı kişi kategorisi kapsamında işlenen kişisel verileriniz; Şirketimizle iş ilişkinizin kurulması esnasında ve söz konusu ilişkinin devamı süresince info@modaselvim.com adresine gönderilen e-postalar, www.linkedin.com, www.kariyer.net gibi kariyer sayfaları, Şirketimiz çalışan referansları, çalışan adayı yakınları, şahsen başvuru, mülakat süreçleri kapsamında doğrudan sizlerden veya üçüncü kişilerden internet, telefon, e-posta aracılığıyla elektronik, yazılı, sözlü ve fiziki mecralarda elde edilebilecektir.

 

Kişisel verileriniz, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması ve bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

 

KİŞİSEL VERİSİ İŞLENEN İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI

Kanun’un 11. maddesi hükümleri uyarınca kişisel verilerinize ilişki olarak aşağıdaki haklarınız bulunmaktadır;

• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

• Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

• Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

 

ÇEREZ POLİTİKASI ve AYDINLATMA METNİ

Modaselvim Tekstil Tic. ve San. A.Ş. (Modaselvim) başta Anayasa’nın 20. maddesinde düzenlenen özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumaya azami önem atfetmektedir. Bu çerçevede, kişisel verilerin hukuka uygun olarak korunması ve işlenmesine özen göstermekte, tüm planlama ve faaliyetlerinde bu anlayışla hareket etmektedir.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun olarak “www.modaselvim.com” internet sitesinin kullanımı sırasında oluşan veya paylaşılan kişisel verilerin işlenme ve aktarılma koşulları hakkındaki bilgiler aşağıda sunulmaktadır.

1. Tanımlar

İnternet Sitesi: “www.modaselvim.com”  adresinde bulunan internet sitesidir.

Kanun: 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’dur.

Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgidir.

Çerezler (Cookies): Sunucular tarafından tarayıcılar aracılığıyla Çevrimiçi Ziyaretçi’ye gönderilen küçük metin dosyalarıdır. Çerezler; Çevrimiçi Ziyaretçi’ye özel hizmet vermek, hizmet kalitesini artırmak, sayfa içeriklerini iyileştirmek, promosyon ve pazarlama önerileri sunmak amacıyla Çevrimiçi Ziyaretçi’nin İnternet Sitesi’ndeki gezinme bilgilerini ve kullanım geçmişini takip edebilmekte; bu bağlamda Çevrimiçi Ziyaretçi’nin cihazında belirlenen süre boyunca barınabilmektedir.

Çevrimiçi Ziyaretçi/İlgili Kişi: İnternet Sitesi’ne erişen tüm gerçek kişilerdir. Site üzerinden üyelik işlemleri yaptıran veya yaptırmaksızın internet sayfasında bulunan kişilerdir. İlgili şirket politikalarında Ziyaretçi kişi grubu kapsamında yer almaktadır.

Kurul: Kişisel Verileri Koruma Kurulu’dur.

Sunucu Günlük Dosyaları: İnternet Hizmet Sağlayıcısı (ISP) tarafından atanmış olan İnternet Protokol (IP) adresinin siteyi ziyaret zamanı ve ziyaret edilen sayfa bilgisiyle birlikte kaydedildiği dosyalardır. Site kullanım seviyelerinin hesaplanması, site sunucularıyla ilgili sorunların belirlenmesi ve hizmet koşullarına uymayan ziyaretçilerin engellenmesi amacıyla kullanılabilmektedir.

Piksel Etiketleri: Ziyaretçi kullanımına ilişkin davranışları tespit etmeye çalışan küçük grafik simgeleridir. Genellikle site kullanımı ve etkinliği hakkında toplu istatistikler oluşturmak amacıyla kullanılan sistemdir.

Yer sağlayıcı: İnternet ortamında hizmet ve içerikleri barındıran sistemleri sağlayan veya işleten gerçek veya tüzel kişileri ifade eder.

Diğer çerez benzerleri: Yazılımlar, uygulamalar veya tarayıcılar aracılığıyla kullanılabilen bu araçlarda veya cihazda bilgi oluşturan çerez benzerleridir. Kontrolü kullanıcılar tarafından tarayıcılar üzerinden veya yazılım, uygulama üzerinden sağlanabilmektedir.

2.İşlenen Kişisel Veriler

Çevrimiçi Ziyaretçi’nin, İnternet Sitesi’ne erişimine ve İnternet Sitesi’nde yaptığı işlemlere bağlı olarak işlenen kişisel verileri aşağıda sunulmaktadır:

İnternet Sitesi’ni ziyaret eden Çevrimiçi Ziyaretçiler için,

• İşlem Güvenliği Bilgisi (IP adresi, site trafik bilgisi)

• Pazarlama Bilgisi (çerez kayıtları)

• Lokasyon bilgisi (çerez kayıtları)

İnternet Sitesi’nde veya Mobil Uygulamada yer alan formları dolduran Çevrimiçi Ziyaretçiler ve Müşteriler için,

• Kimlik Bilgisi (ad, soyadı)

• İletişim Bilgisi (e-posta adresi, telefon numarası, adres bilgisi vb.)

• Sepete eklenen, siparişinizi verdiğiniz ürünler, eski sipariş bilgileri, ürün beden bilgileri,

• TC kimlik numarası, yoksa TC uyruklu olmadığı bilgisi, veya vergi kimlik numarası,

• Doğum tarihi ve cinsiyet bilgileri,

• Adres bilgisi,
• Üye alışveriş listesi, fiyat alarm listesi ve stok alarm listesi,
• Hediye Çeki ve Puan bilgileri,

• Satın alım seçeneğinize göre alınan IBAN, hesap numarası gibi finansal bilgiler,

• Üye sipariş takip kodu, kargo işlemleri için gerekli takip kodu ve takip bilgileri,

• İnternet sitesi üzerinde bulunan formlarda yer alan bilgiler, güncelleme yapılan kullanıcı bilgileri,

• Ürün satın aldığınızda verilen adresler (teslim adresi, fatura gönderim adresi)

• Kimlik tespiti için geçerli mevzuat kapsamında alınması gerekli olan bilgiler

 

Sosyal Medya hesapları aracılığıyla üye olan Çevrimiçi Ziyaretçiler için;

• Kimlik Bilgisi (ad, soyadı)

• İletişim Bilgisi (e-posta adresi, telefon numarası, adres bilgisi vb.)

• Profil Fotoğrafı

 

Sosyal Medya üzerinde yer alan reklamlar ve bilgilendirmeler içeriğinde yapılan yorumlar ve paylaşılan bilgiler müşteri ve potansiyel müşteri adayları için;

• Kimlik Bilgisi (ad, soyadı)

• İletişim Bilgisi (e-posta adresi, telefon numarası, adres bilgisi vb.)
• Profil veya paylaşılan kişisel fotoğrafı

• Yapılan değerlendirmeler ve talep bilgisi

 

3.Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel veriler tamamen otomatik (çerezler, sunucu günlük dosyaları ve piksel etiketleri vb.) veya kısmen otomatik (muhtelif formların doldurulması vb.) yollarla işleme amacı için gerekli olan süre kadar saklanmak üzere toplanır.

Kişisel veriler kimliği belirli ya da belirlenebilir gerçek kişiye ait bilgi olarak tanımlanmaktadır. Sistemimizde kimliğinizin belirli veya kimliğinizin belirlenebilmesine olanak sağlayan kişisel verileriniz web adresimiz veya mobil uygulamamız kullanıldığında, sipariş oluşturulduğunda, üyelik kaydı yapıldığında, sitemizde yer alan herhangi bir form doldurulduğunda, herhangi bir satış veya iade işlemi yapıldığında, müşteri hizmetleri yetkilileri ile yapılan işlemlerde ve iletişimlerde, sosyal medya üzerinden yapılan iletişim ve alışverişlerde,  otomatik ya da veri kayıt sistemimizin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla toplanabilmektedir.

Kişisel veriler Çevrimiçi Ziyaretçi’nin açık rızasına dayalı olarak işlenmektedir. Bununla birlikte, kişisel veriler Kanun’un 5. maddesinin 2. fıkrasında yer alan (i) kanunlarda açıkça öngörülmesi (ii) sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, müşterilere ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, (iii)veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, (iv) bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, (v) kişisel veri sahiplerinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması, (vi) ilgili kişi tarafından alenileştirilmiş olması, hukuki sebeplerinden birine dayalı olarak açık rıza aranmaksızın da işlenebilmektedir.

 

4.    Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Kişisel veriler kanunlarda açıkça öngörülmesi durumunda veya Kanun’un 5. maddesinin 2. fıkrasında belirtilen diğer şartlar çerçevesinde Çevrimiçi Ziyaretçi’nin, müşteri ve potansiyel müşteri adayının İnternet Sitesi’nde, Mobil Uygulama içerisinde veya sosyal medya hesapları üzerinde yaptığı işlemlere bağlı olarak;

• Üye Girişi başlığındaki formların doldurulması halinde kişisel veriler, iş faaliyetlerinin yerine getirilmesi, ürün satış süreçlerinin ve satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi, sözleşme süreçlerinin yönetilmesi, müşteri ilişkileri yönetim süreçlerinin sağlanması ve bu kapsamda iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, lojistik faaliyetlerinin yerine getirilmesi, pazarlama analiz çalışmalarının yapılması, reklam/kampanya/promosyon süreçlerinin oluşturulması ve finans ve muhasebe işlerinin yapılması amacıyla,

• İşlem güvenliği bilgileri, bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, yetkili kişi ve kuruluşlara bilgi verilmesi amacıyla, (Ayrıca 5651 Sayılı Kanun ve sair mevzuat uyarınca Yer Sağlayıcı’nın site trafik bilgilerini kayıt ve saklama yükümlülüğü bulunmaktadır.)


• Çerezler aracılığıyla edinilen bilgiler ise pazarlama analiz süreçlerinin yürütülmesi, reklam/kampanya/promosyon süreçlerinin yürütülmesi ve bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi amacıyla,


• Sosyal medya üzerinden elde edilen veriler ürün satış süreçlerinin ve satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi, sözleşme süreçlerinin yönetilmesi, müşteri ilişkileri yönetim süreçlerinin sağlanması ve bu kapsamda iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, lojistik faaliyetlerinin yerine getirilmesi, pazarlama analiz çalışmalarının yapılması, reklam/kampanya/promosyon süreçlerinin oluşturulması, talep ve şikayetlerin değerlendirilmesi amacıyla
 işlenir

Kişisel verilerin ticari elektronik ileti gönderilmesi amacıyla işlenmesi Çevrimiçi Ziyaretçi’nin, müşteri ve potansiyel müşteri adayının açık rızasına tabidir.

5.Kullanılan çerezler ve kontrolü

www.modaselvim.com internet sitesinde kullanılan çerezler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Çerezin Adı

Kullanım Amacı

Saklama Süresi

_utma

Kullanıcıları ve oturumları ayırt etmek için kullanılır. (Google Analytics)

Analytics tarafına her veri gönderildiğinde güncellenir. Maksimum 2 yıl

__fbp

Facebook tarafından, üçüncü taraf reklam verenlerden gerçek zamanlı teklif verme gibi bir dizi reklam ürünü sunmak için kullanılır.

Her siteye kullanıcı girişi ile güncellenir. Maksimum 1 yıl

__utmb

Yeni oturumları / ziyaretleri belirlemek için kullanılır. (Google Analytics)

Güncellemeden itibaren 30 dakika.

__utmc

Kullanıcının yeni bir oturumda / ziyarette olup olmadığını belirlemek için __utmb çerezi ile birlikte çalışır. (Google Analytics)

1 gün

__utmz

Kullanıcının sitenize nasıl ulaştığını açıklayan trafik kaynağını veya kampanyayı depolar. (Google Analytics)

Güncellemeden itibaren 6 ay

Last_products

Kullanıcıların son incelenen ürünleri kayıt eder

10 gün

PHPSESSID

Kullanıcı oturumunu kayıtlar

1 yıl

countryCode

IP adresine göre atanan teslimat ülkesini saklar

1 ay

 

Instagram, Pinterest, Facebook, Twitter, Google ve benzeri web siteleri kullanmış olduğumuz web adresimiz üzerinden ulaştığı verileri gizlilik politikalarına göre işleyebilmektedir. Kullanım kontrolleri ve detaylı bilgi için söz konusu sitelerin gizlilik ve güvenlik için politikalarının veya diğer bilgilerinin bulunduğu sayfalarını ziyaret edebilirsiniz.


İnternet Sitesi’nde sitenin işletilmesi ve güvenliği için zorunlu olan çerezler ile birlikte üçüncü parti çerezler de kullanılabilmektedir. Çevrimiçi Ziyaretçi, tarayıcı ayarlarını değiştirerek çerezleri kabul etmeyebilir veya kendisine uyarı verilmesini sağlayabilir. Çerezlerin kullanımını durdurulduğunda İnternet Sitesi’nin belirli fonksiyonları düzgün çalışmayabilir.

Aşağıdaki bağlantılarda yaygın kullanılan bazı tarayıcılarda çerezlerin nasıl yönetileceğini (ve devre dışı bırakılacağı) hakkında bilgi bulunmaktadır:

Chrome Tarayıcı: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=tr

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/tr-tr/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/tr/products/firefox/protect-your-privacy/cookies

Safari: https://support.apple.com/tr-tr/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac

Telefon üzerinden kullanılan tarayıcılar ve diğer tarayıcılar için telefon ayarlarının ilgili bölümünden gizlilik ve güvenliğe dair ayarları sağlayarak veya diğer tarayıcılar için destek bölümlerindeki yönergeleri izleyerek çerez yönetimi yapılabilmektedir.

 

6.İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Kişisel veriler, Kanun’un 5. maddesinin 2. fıkrasında yer alan şartlardan birinin bulunması halinde işbu metnin dördüncü maddesinde belirtilen amaçlarla sınırlı olarak ve veri minimizasyonu yapılarak Modaselvim’in grup şirketlerine, bağlı ortaklıklarına, iştiraklerine, iş ortaklarına ve yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen şartlar çerçevesinde gerekli güvenlik önlemleri alınmak kaydıyla aktarılabilir.

Kanun’un 5. maddesinin 2. fıkrasında yer alan şartlardan birinin bulunmaması halinde Kişisel Verilerin aktarımı Çevrimiçi Ziyaretçi’nin açık rızasına tabidir.

 

7.Kanun’un 11. Maddesi Uyarınca İlgili Kişinin Hakları

Modaselvim, Kanun’un 10. maddesi uyarınca ilgili kişiye (kişisel veri sahibi) haklarını bildirmekte; söz konusu hakların nasıl kullanılacağına dair yol göstermekte ve tüm bunlar için gerekli iç işleyişi, idari ve teknik düzenlemeleri gerçekleştirmektedir.

Kanun’un 11. maddesi uyarınca kişisel veri sahipleri;

• Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,

• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

• Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

• Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme

• Kanun’un 7.maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

• Kanun’un 11. maddesinin (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin (verilerin düzeltilmesi ve imha edilmesi işlemlerinin) kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

• İşlenen verilerinin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

• Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahiptir.

Kanun’un uygulanmasıyla ilgili talepler ve başvurular “Yenibosna Merkez Mah. Yalçın Koreş Cad. No:42 Bahçelievler/ İSTANBUL” adresine yazılı olarak bizzat tevdi edilebilir veya Noter kanalıyla gönderilebilir ya da kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi (modaselvim@hs01.kep.tr), güvenli elektronik imza veya mobil imza kullanmak suretiyle elektronik ortamda iletilebilir.

Talepler ve başvurular kişisel veri sahibi tarafından Modaselvim’e daha önce bildirilen ve Modaselvim’in sisteminde kayıtlı bulunan bir elektronik posta adresi varsa info@modaselvim.com adresine de iletilebilir.

Talep ve başvurularda;

• Ad, soyad ve başvuru yazılı ise imza,

• Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası,

• Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi,

• Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası,

• Talep konusu,

bulunması zorunludur.

Konuya ilişkin bilgi ve belgelerin başvuruya eklenmesi gerekmektedir.

Modaselvim başvuruda yer alan talepleri, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırır. Ancak söz konusu işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kurulca belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.

Modaselvim talebi kabul edebileceği gibi gerekçesini açıklayarak reddedebilir ve yanıtını ilgili kişiye yazılı olarak veya elektronik ortamda bildirir. Başvuruda yer alan talebin kabul edilmesi hâlinde Modaselvim gereğini en kısa sürede yerine getirir ve ilgili kişiyi bilgilendirir. Başvurunun Modaselvim’in hatasından kaynaklanması hâlinde alınan ücret ilgili kişiye iade edilir.

Başvurunun reddedilmesi, verilen yanıtın yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya yanıt verilmemesi hâllerinde; ilgili kişi, yanıtı öğrendiği tarihten itibaren otuz ve her hâlde başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde Kurula şikâyette bulunma hakkına sahiptir.

 

8.Verilerin Güvenliği

Modaselvim kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini ve kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek, kişisel verilerin muhafazasını sağlamak, uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü idari ve teknik tedbirleri almak durumundadır.

İnternet sitesi üzerinden başka sitelere veya uygulamalara yönlendirme yapılması durumunda Modaselvim, yönlendirilen sitelerin ve uygulamaların kişisel verilerin korunmasına yönelik mevzuata uygunluğuna ilişkin bilgi sahibi değildir ve gizlilik politikaları ile içeriklerine ilişkin bir sorumluluk altında bulunmamaktadır.

Çevrimiçi Ziyaretçi, İnternet Sitesi’ni kullanarak işbu bilgilendirme metninde yazılı tüm şartları okuduğunu ve kişisel verilerinin işlenmesi hakkında aydınlatılmış olduğunu beyan eder.

 

T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.